Novinka pro Vás !!! Na vybrané produkty doprava zdarma až k vašim dveřím !!!!

Čmeliko stop Rebel

 
Novinka Tip Efekt lupa
 

Použití: Insekticidní přípravek, určený k hubení čmelíků (Dermanyssus spp.) v kurnících a drůbežárnách.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem
Varianta
149 Kč 219 Kč od 149 Kč    
Značka STACHEMA
Kategorie Příslušenství ke hnízdům
 

Charakteristika: biocid

Učinné látky: deltamethrin 0,10 g/kg tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát piperonylbutoxid 3,1 g/kg tj. 2-(2-butoxyethoxy)ethyl(2-propyl-4,5-methyldioxy)ether

Působení přípravku:

REBEL Čmelíkostop obsahuje dvě účinné látky Deltamethrin a Piperonylbutoxid. Deltamethrin je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců. Nemá systemický účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části prostoru kde je výskyt škůdce.

Piperonylbutoxid nemá sám o sobě pesticidní účinky. Je-li však přidán do insekticidních směsí, typicky do pyrethrinových, pyrethroidových nebo karbamátových insekticidů, jejich účinnost výrazně vzroste a tím se umožní dosažení vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrací aktivního insekticidu v cílovém organismu po delší dobu.

Použití:

REBEL Čmelíkostop je nutné před použitím důkladně protřepat. Poté se nastaví tryska rozprašovače do otevřené polohy. Aplikace se provádí po důkladné mechanické očistě na stěny a zařízení chovných prostorů. Přípravek působí až 6 měsíců, přičemž tato hodnota je závislá na okolní teplotě a nasákavosti stěny. Při silném zamoření je třeba aplikaci opakovat po cca 3 měsících.

Dávkování:

REBEL Čmelíkostop je připraven k okamžitému použití v nádobce s mechanickým rozprašovačem bez jakéhokoli dalšího ředění. Spotřeba přípravku je cca 1 l na 7 - 10 m2.

Balení 500 ml vystačí na cca 3,5 - 5 m2.

Aplikační poznámky:

Přípravek se nesmí používat v přítomnosti potravinových zvířat.

Zvířata lze vpustit do ošetřeného prostoru až po zaschnutí přípravku.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku: celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Nepoužívat ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

Upozornění:

 GHS-pictogram-pollu.svg

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečná složka: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P330 + P331 Při požití: > vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P302 + P352 Při styku s kůží: > omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P304 + P340 Při vdechnutí: > přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání

P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:

  • několik minut opatrně vyplachujte vodou
  • vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
  • pokračujte ve vyplachování

 

P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Složení přípravku: deltamethrin, fenoxycarb, piperonyl butoxid.        

Skladování při teplotě 5- 25°C.

Doba použitelnosti: 12 měsíců.

Bezpečnostní-List-REBEL-CMELIKOSTOP

Technický-List-REBEL-CMELIKOSTOP

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: